085 065 3915 info@drysolutions.nl

Algemene voorwaarden

Algemene of leveringsvoorwaarden

Van: Dry Solutions
Contactadres: Postbus 4309, 3006 AH Rotterdam

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, Dry Solutions: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.1. afnemer: een wederpartij van Dry Solutions die een natuurlijke persoon is of een persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in die hoedanigheid als eindgebruiker of wederverkoper van de geleverde zaken;
1.2. consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Dry Solutions en een afnemer waarop Dry Solutions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dry Solutions, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Dry Solutions en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes/Orderbevestigingen
3.1. Alle door Dry Solutions uitgebrachte offertes zijn geldig voor een termijn van maximaal 28 dagen.
3.2. Dry Solutions kan niet aan haar offerte c.q. Orderbevestiging worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3. Dry Solutions is slechts aan haar offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 28 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Dry Solutions daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dry Solutions anders aangeeft.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dry Solutions niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Levering
4.1. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
4.2. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4.3. Dry Solutions behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke bezorgkosten afzonderlijk op te geven.
4.4. De door Dry Solutions opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.
4.5. Bij niet tijdige levering dient de afnemer Dry Solutions schriftelijk in gebreke te stellen en Dry Solutions een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
4.6. Dry Solutions behoudt het recht om bij de in 4.5 genoemde zaken tot ontbinding over te gaan.
4.7. Dry Solutions bezorgt tot de eerste deur begane grond. In overleg met Dry Solutions kan de chauffeur de afnemer helpen met het op de plaats brengen van de goederen, eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dry Solutions zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Dry Solutions de afnemer hierover tevoren inlichten.
5.4. In afwijking van het te deze bepaalde zal Dry Solutions geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem worden toegerekend.

Artikel 6. Garantie
6.1. Dry Solutions garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
6.2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan genoemde garantie en de geleverde zaken gebrek vertonen is Dry Solutions verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
6.3. Dry Solutions kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
6.4. De in 6.2 genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of verzorging of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dry Solutions, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6.5. Indien de door Dry Solutions verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
6.6. De garantie vangt aan zodra de levering heeft plaatsgevonden.
6.7 De garantietermijn op de geleverde goederen bedraagt 1 maand.

Artikel 7. Intellectuele eigendom en auteursrechten
7.1.Onverminderd het overigens in de algemene leveringsvoorwaarden bepaalde behoudt Dry Solutions zicht de rechten en bevoegdheden voor die Janhout.nl toekomen op grond van de auteurswet.
7.2. Alle door Dry Solutions verstrekte stukken zoals, overeenkomsten, adviezen, schetsen, tekeningen, ontwerpen, digitale informatie, e-mails, fotomateriaal, prototypes en stofstalen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Dry Solutions en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derde gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken, anders voortvloeit.
7.3. Dry Solutions behoudt het recht de door de uitvoeringen van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle door Dry Solutions geleverde zaken blijven het eigendom van Dry Solutions todat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met Dry Solutions gesloten overeenkomsten is nagekomen.
8.2. Door geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen bevestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Dry Solutions zo snel als redelijk verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 9 Gebreken; klachttermijnen
9.1. De afnemer dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

of de juiste zaak geleverd is;
of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen
of indien deze ontbreken
of aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

9.2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 2 weken na levering schriftelijk aan Dry Solutions te melden.
9.3. Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 4 weken na levering schriftelijk te melden aan Janhout.nl.

Artikel 10 Prijsverhoging
10.1. Indien Dry Solutions met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is Dry Solutions niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
10.2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerst maand na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
10.3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Betaling
11.1. Betaling dient te geschieden vooraf aan de bezorging en in de valuta waarin is gefactureerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Indien Dry Solutions aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Dry Solutions te verstrekken uitkering, althans tot maximaal eenmaal het factuurbedrag, althans het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van gebruiker voor directe schade is ten allen tijde beperkt tot maximaal €10.000
12.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dry Solutions aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12.3 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 6 van deze voorwaarden.
12.4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en of grove schuld en of verwijtbaar afhandelen van Dry Solutions of haar ondergeschikten.
12.5. De leverancier welke in opdracht van Dry Solutions de goederen aflevert, bezorgt tot de eerste deur aan de begane grond.

Artikel 13. Overmacht
13.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Dry Solutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dry Solutions niet in staat is haar verplichting na te komen.
13.2. Dry Solutions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dry Solutions haar verbintenis had moeten nakomen.
13.3. Tijdens overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van Dry Solutions opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dry Solutions niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
13.4 Indien Dry Solutions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde. c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd. c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarden heeft.

Artikel 14 Geschillenbeslechting
14.1. De rechter in ‘s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Dry Solutions bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.
14.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Toepasselijk rechtvaardigen
15.1. Op elke overeenkomst tussen Dry Solutions en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.